Kiếm Ảnh Hiệp Hồn

MC Viết Linh   302
9/9

L.ôi Mi.nh Thầ.n Chưở.ng

MC Viết Linh   149
15/15

Lôi Minh Thần Chưởng

MC Viết Linh   682
4/4

Tranh Bá Thiên Hạ

MC Tuấn Anh   547
286/286

Huy.ết Ki.ếm L.ưu Ng.ân

MC Viết Linh   171
32/32

Huyết Kiếm Lưu Ngân

MC Viết Linh   851
32/32

Võ Đang Nhất Kiếm

MC Viết Linh   1306
29/29
Truyện online nghe nhiều nhất