Phàm Giới Thiên Tôn

Tuấn Anh   13
4/4

Hồ Yêu

Phi Tùng   10
2/2

Tiên Giả

Trần Vân   46
17/17

Nhất Kiếm Tiên Phàm

Phi Tùng   17
7/7

Dị Thế Đạo Môn

MC Bá Tiến   87
129/129

Thiên Cơ Điện

Tuấn Anh   95
118/118

Ma Thần Ấn Chú

Nguyễn Huy   78
5/5

Nguyên Tôn

Hà Trần   58
193/193

Tử Dương

Phi Tùng   148
100/100

Côn Luân Ma Chủ

MC Tuấn Anh   1385
251/251

Thiên Quân Bất Tử

Quàng A Tũn   1682
159/159
Truyện online nghe nhiều nhất