Kiế.m Ả.nh Hi.ệp Hồ.n

MC Viết Linh   267
21/21

Kẻ Cắp Trong Đám Tang

MC Duy Thuận   260
1/1

Kiếm Ảnh Hiệp Hồn

MC Viết Linh   412
9/9

L.ôi Mi.nh Thầ.n Chưở.ng

MC Viết Linh   213
15/15

Lôi Minh Thần Chưởng

MC Viết Linh   852
4/4

Tranh Bá Thiên Hạ

MC Tuấn Anh   823
286/286

Huy.ết Ki.ếm L.ưu Ng.ân

MC Viết Linh   257
32/32

Huyết Kiếm Lưu Ngân

MC Viết Linh   1030
32/32
Truyện online nghe nhiều nhất