Bát bộ thần công

MC Tuấn Trương   377
23/23

Hàn Mai Kim Kiếm

MC Phương Anh   252
15/15

Phi Âm Kiếm

MC Viết Linh   364
10/10

Phật Công Ma Ảnh

MC Viết Linh   292
22/22

Hàng Long Thủ

MC Viết Linh   256
11/11

Cửu Chuyển Âm Ma Công

MC Viết Linh   321
20/20

Xuyên Không Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao

MC Hoàng Vinh   557
188/188

Đoạt Hồn Thủ

MC Viết Linh   591
14/14

L.ôi Mi.nh Thầ.n Chưở.ng

MC Viết Linh   216
15/15

Hắc Kiếm Môn

MC Viết Linh   566
24/24

Huyền Công Tà Phật

MC Viết Linh   198
17/17

Thiếu Lâm Trường Hận

MC Viết Linh   681
9/9
Truyện online nghe nhiều nhất