Sách đọc nhiều nhất
Low-Level Programming: C, Assembly, and Program Execution on Intel 64 Architecture
     Igor Zhirkov   27
Programming languages — C
     ISO/IEC   32
Lập trinh C
     Nguyễn Hữu Tuấn   72
Secure Coding in C and C++ Race Conditions
     Robert C. Seacord   35
Lập trình C căn bản
     Unknow   28
Bài tập kỹ thuật lập trình C
     Unknow   27
Kỹ thuật lập trình C
     Trần Minh Thái   31
Lập trình C trên window
     Unknow   31
Giáo trình lập trình cơ sơ trên ngôn ngữ C
     Vũ Bá Duy   27
Giáo trình ngôn ngữ lập trình C
     Tiêu Kim Cương   25
Hiệu chuẩn đồng hồ nhiệt độ, áp suất
     David Jame   8
Guidelines for implementing process safety management systems
     CCPS   48
Guidelines for Auditing Process Safety Management Systems
     CCPS   44
ASM Handbook: Corrosion: Environments and Industries
     Stephen D. Cramer   41
ASM Handbook: Volume 13B: Corrosion: Materials
     Stephen D. Cramer   35
ASM Handbook: Corrosion : Fundamentals, Testing, and Protection
     Jr. Covino   38
Metals Handbook: Corrosion
     ASM   30
ASM Handbook, Volume 12: Fractography
     ASM   38
ASM Handbook: Volume 11: Failure Analysis and Prevention
     W. T. Becker   44
ASM Handbook: Volume 10: Materials Characterization
     George M. Crankovic   33